Facet i kuchnia, wspólnie z marką BAKAL, zaprasza do konkursu ‚Lato w kuchni’!

Największy w historii Faceta i kuchni konkurs kulinarny, zapowiadany od dość dawna, wreszcie jest! :-)

Tematem przewodnim zabawy organizowanej pod patronatem marki BAKAL, która potrwa od 12 lipca do 17 sierpnia, jest LATO oraz to, co o tej porze roku króluje na Waszych talerzach.

Każdy, kto chce wziąć udział w konkursie, powinien:

przygotować swoje ulubione danie, kojarzące się z latem, którego jednym ze składników będą bakalie – od rodzynek, przez orzechy, po suszone owoce, mak i ziarna słonecznika lub sezamu – wszystko zależy od Waszej inwencji i upodobań!

sfotografować potrawę w taki sposób, by w kadrze widać było karteczkę z napisem ‚Konkurs Facet i Kuchnia’ (zgodnie z regulaminem, zdjęcie nie podlega ocenie i służyć ma uwiarygodnieniu autentyczności zgłoszenia),

– na email podany w regulaminie przesłać przepis na zgłaszaną do konkursu potrawę, wraz ze zdjęciem albo skanem paragonu, dokumentującego zakup dowolnego produktu BAKAL, dokonanego w okresie trwania konkursu.

Szczegółowe informacje znajdziecie w umieszczonym poniżej Regulaminie – zachęcam do jego uważnej lektury przed wysyłką zgłoszenia, dla uniknięcia nieporozumień. Znajdziecie tam opis wszystkich wymagań, warunkujących udział w konkursie.

Jest o co walczyć, bowiem nagrodą jest blender ARTISAN KitchenAid w kolorze mandarynkowym. Poza świetną prezencją, jego podstawowe zalety to:

– duży, wytrzymały szklany kielich o unikalnym kształcie, który ułatwia nalewanie i czyszczenie,

– sprzęgło wzmacniane metalem – trwałe i wytrzymałe, pozwalające na cichszą pracę urządzenia,

– ostre, opatentowane ostrze ze stali nierdzewnej, zapewniające doskonałe kruszenie lodu i szybki efekt każdego rozdrabniania,

– silny motor z kontrolą prędkości „intelli – speed”, który dobiera optymalną prędkość na każdym biegu,

– funkcja „soft start” – w pierwszej chwili blender zaczyna pracę powoli, zapobiegając rozchlapywaniu zawartości kielicha,

– mechanizm bezpieczeństwa – kołnierz mocujący uniemożliwia uruchomienie blendera, dopóki kielich nie zostanie prawidłowo zamontowany,

– podstawa z metalowego odlewu – wytrzymała i stabilna,

– wodoodporny, sensorowy panel przycisków – wbudowany w podstawę o opływowych kształtach, ułatwia obsługę, czyszczenie i użytkowanie,

– pokrywka „stay-put” z korkiem-miarką – szczelna, praktyczna i funkcjonalna.

Korzystajcie z lata, także w kuchni! Życzę wszystkim dobrej zabawy :-)

Pełny Regulamin konkursu poniżej:

1.ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1.Organizatorem konkursu „Lato w kuchni”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Szymon Kubicki, właściciel bloga Facet i kuchnia. Partnerem konkursu i sponsorem nagrody jest właściciel marki BAKALAtlanta Poland S.A.  z siedzibą  przy ul. Załogowej 17, 80-557 Gdańsk; REGON 190297892, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000162799 NIP 583-001-31-29 zwana dalej „SPONSOREM”.

1.2. Za obsługę Konkursu w zakresie nadzorowania jego przebiegu, przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, wyłonienia i ogłoszenia nazwiska laureata odpowiada Szymon Kubicki.

1.3. Za przekazanie nagrody odpowiada Atlanta Poland S.A.

1.4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lipca 2012 r. do 17 sierpnia 2012 r., na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, stale zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,  które spełnią całokształt warunków, określonych w niniejszym regulaminie (dalej: Uczestnicy).

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz Sponsora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora i Sponsora (tj. małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).

3. ZASADY KONKURSU

3.1 Konkurs ogłoszony zostanie przez Organizatora na stronie internetowej www.facetikuchnia.com.pl w okresie od 12 lipca 2012 r. do 17 sierpnia 2012 r. oraz na portalach: www.facebook.com/bakalpl i www.facebook.com/Facetikuchnia.

3.2  Aby wziąć udział w Konkursie, należy, w terminie wskazanym w pkt. 3.1, na adres email facetikuchnia@gmail.com przesłać zgłoszenie, obejmujące przepis na ulubione danie, kojarzące się z latem oraz zawierające w składzie bakalie. W tytule emaila należy wpisać ‚Lato w kuchni’.

3.3. Do przepisu należy dołączyć zdjęcie potrawy z widoczną karteczką z napisem „Konkurs Facet i kuchnia” oraz skan lub zdjęcie dowodu zakupu dowolnego produktu marki Bakal, dokonanego w okresie trwania konkursu. Zdjęcie ma stanowić dowód wykonania potrawy przez Uczestnika i nie będzie podlegać ocenie.

3.4. Jedna osoba może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa przepisy.

3.5. W zgłoszeniu konkursowym należy podać imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, numer telefonu, adres korespondencyjny, oraz własny oryginalny przepis kulinarny zawierający w składzie bakalie, kojarzący się z latem, zdjęcie potrawy, której dotyczy przepis i skan (lub zdjęcie) paragonu dokumentującego zakup produktu marki BAKAL.

3.6. Zgłoszenia konkursowe, niespełniające warunków regulaminu, nie będą brały udziału w Konkursie.

3.7 Udział w Konkursie jest jednoznaczny ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia że:

a/ przysługują mu wszelkie prawa do zgłaszanego przepisu, w tym uprawniony jest do przedstawienia przepisu w Konkursie oraz do udzielenia Organizatorowi i Sponsorowi zgody na bezpłatne korzystanie z przepisu,

b/ nie narusza praw autorskich osób trzecich przez zgłoszenie i publikację przepisu,

c/ przenosi z chwilą wysłania zgłoszenia konkursowego prawa autorskie majątkowe do przedstawionego przepisu na wszystkich polach eksploatacji, wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty beż żadnych ograniczeń. Uczestnik upoważnia Organizatora i Sponsora do wykonywania w swoim imieniu autorskich praw osobistych do przepisu. Przeniesienie praw następuje nieodpłatnie i nie jest ograniczone w czasie,

d/ w przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi oraz/lub Sponsorowi przez osobę trzecią z roszczeniami  wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik zaspokoi te roszczenia i zwolni Organizatora oraz/lub Sponsora od obowiązku świadczeń z tego tytułu, a także zrekompensuje wskazanym podmiotom wszelkie szkody poniesione w wyniku wystąpienia z roszczeniem, w tym zwróci koszty obsługi prawnej.

4. NAGRODY

4.1. Spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń konkursowych, nadesłanych przez Uczestników, które będą zgodne z warunkami określonymi w regulaminie, Organizator wybierze 3 propozycje. Każdy z 3 wybranych przepisów zostanie przetestowany przez Organizatora.

4.2. Prawo do nagrody w Konkursie zostanie przyznane jednemu z 3 wytypowanych Uczestników, którego przepis po przetestowaniu zostanie uznany przez Organizatora za najlepszy / najsmaczniejszy (Organizator zastrzega, iż przy wyborze najlepszego przepisu kierował się będzie subiektywnym, swobodnym uznaniem).

4.3. Każdy z trzech wytypowanych Uczestników otrzyma zestaw bakalii i owoców w czekoladzie marki BAKAL.

4.4. Nagrodą główną w Konkursie jest blender ARTISAN KitchenAid.

4.5. Dodatkowo, najlepsze przepisy mogą zostać opublikowane na stronie www.facetikuchnia.com.pl i podpisane imieniem i nazwiskiem autora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieopublikowania żadnego z nadesłanych przepisów.

5. ODBIÓR NAGRODY

5.1. Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń, wskazanego w pkt 3.1., nie później niż do dnia 31.08.2012 r. Organizator na stronie www.facetikuchnia.com.pl opublikuje imiona i nazwiska trzech Uczestników, których przepisy zostaną przetestowane przez Organizatora.

5.2. W dniu 17.09.2012 r. Organizator opublikuje na stronie www.facetikuchnia.com.pl fotografie potraw przygotowanych w ramach dokonanych testów oraz imię i nazwisko Uczestnika, któremu przyznane zostało prawo do nagrody. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich danych w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu.

5.3. O fakcie przyznania prawa do nagrody Organizator powiadomi Uczestnika emailem na adres email, z którego Uczestnik przesłał zgłoszenie do Konkursu.

5.4. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu nagrody podlega opodatkowaniu. Płatnikiem podatku jest Sponsor. Sponsor pokryje koszt podatku dochodowego od osób fizycznych za Uczestnika, któremu przyznane zostanie prawo do nagrody.

5.5. Sponsor na własny koszt prześle Uczestnikowi, któremu przyznano prawo do nagrody, nagrodę za pośrednictwem kuriera lub innego przewoźnika pod adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu konkursowym w terminie 14 dni, licząc od dnia opublikowania na blogu Facet i Kuchnia nazwiska zwycięzcy.

5.6. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani inne nagrody rzeczowe.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.facetikuchnia.com.pl

6.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Sponsora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Uczestnika, który nabędzie prawo do przyznania i wydania nagrody, w celach marketingowych Sponsora. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Udział w Konkursie jest jednoznaczny ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych w powyżej wskazanym zakresie, w tym otrzymywania drogą elektroniczną materiałów promocyjno- informacyjnych Sponsora.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym momencie trwania Konkursu, bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony regulamin będzie obowiązywał od momentu jego publikacji na stronie internetowej Organizatora (www.facetikuchnia.com.pl).

6.4. Dokonując zgłoszenia konkursowego, Uczestnik potwierdza, że spełnia całokształt warunków udziału w Konkursie, oraz że akceptuje zasady Konkursu określone w niniejszym regulaminie.

6.5. Uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6.6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zmianami).

6.7. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami rozpatrywać będzie sąd powszechny, właściwy dla Organizatora.